Forsiden Sagnet Søen Gården Besætningen Juletræerne Den gamle stald Zoneterapi & massage


Søen

Som nævnt i afsnittet om gården blev søen første gang tørlagt omkring 1877. Initativtageren var Peter Reinholt Lorange, svigersøn til proprietær Nicolai Henneberg Harder på Tammestrupgården, som efter sigende var den der finanserede projektet
En aftale med bymændene i Lund gik ud på, at de hver fik 60 favne ud for deres egne jorder af den udtørrede sø, mod at der blev gravet en kanal rundt om hele søen; herfra blev vandet ført videre i en hovedkanal gennem Sømosen ved Stampen og videre gennem Gunnerupmose, Stånum mose, forbi Brusgård for til sidst at løbe i Allingåen.
Det blev ikke nogen guldgrube for bønderne. Søbunden bestod stort set af sand, hvorfor græs-afgrøden, der ellers var rigelig nok, blev af en dårlig kvalitet. Bjærgningen af afgrøden var besværlig, da man ikke kunne køre på den bløde søbund, men måtte bære høet "på land".
I de følgende år og under gårdens skiftende ejere blev afvandings grøfterne ændret og uddybet og en pumpestation blev etableret ved søens sydlige bred. hvor den første pumpe blev dervet af et lokomobil, ligesom vindkraft også blev forsøgt.
Der blev så vidt vides ikke pumpet i vinterhalvåret.
Fra omkring 1940 og indtil 1952 handles Sølund adskillige gange og afvandingen går til sidst i stå. Søen genopstår i sin oprindelige størrelse på ca. 100 tdr.land, hvoraf de 60 hører under Sølund.

I 1952 købes Sølund af Aksel Lund fra Årslev Mark. Hensigten er permanent at afvande søen.
Sammen med entreprenør Johannes Sørensen fra Clausholm Vase iværksattes et projekt gående ud på at lede vandet gennem boringer ned i undergrunden.
Denne metode viste sig dog umulig at gennemføre og der blev i stedet bygget en ny pumpestation med eldrevne pumper.
Der blev stiftet et pumpelag med alle lodsejerne som medlemmer og projektet blev godkendt af Afvandingskommissionen.
Det var dog ikke problemfrit at dyrke søen. I tørre perioder blev jordskorpen meget hård og slog store revner hvorimod den i våde perioder var næsten umulig at færdes på med traktor og vogn.
I 1962 bliver Sølund solgt til Lauge Byriel, som oparbejder en større kvægbesætning. Og her er den udtørrede sø ideel. Selv i tørre somre er der rigelig græsning til egne såvel som andres kreaturer. Græsset er godt og kommer af sig selv.
Efter 30 år sælges Sølund til Karin og Karsten Bording, som nu i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen har genetableret søen.
Mere om dette projekt her

KARIN & KARSTEN S. BORDING . SØLUND . LUNDVEJ 4 . HØRNING . 8900 RANDERS. TELEFON 86 49 60 18 . MAIL bording@mail.dk  VEJVISER